Your browser does not support JavaScript!
分類清單
研發人才

 研發人才

授權技轉成功統計

                                                                                 

合作單位 立合約人 授權商品 授權方式 合約期限 技術授權金
桃園市世建公司 甲方:桃園市世建公司
乙方:慈濟學校財團法人慈濟科技大學
丙方:林祝君
安瓿折斷器 專屬授權

105/3/10

108/3/10

1,000,000
采鑫醫療器材有限公司 甲方:采鑫醫療器材有限公司
乙方:慈濟學校財團法人慈濟科技大學/
丙方:林祝君
輸液止逆裝置 專屬授權

106/1/25

111/1/25

1,000,000
佛教慈濟醫療財團法人 甲方:佛教慈濟醫療財團法人
乙方:慈濟學校財團法人慈濟科技大學/
丙方:賴志明

HIS 5.0及ERP教育訓練

A training of HIS 5.0 and ERP

技術移轉 106/07/07
107/07/06
65,000