Your browser does not support JavaScript!
分類清單
研發人才

 研發人才

教師學術績效歷年統計

           期刊論文發表各系所近三年件數                   I-paper件數(全部件數)

 

系所

103學年度

104學年度

105學年度

合計

護理系

30(72)

16(33)

15(28)

61(133)

醫管系

5(13)

1(9)

6(11)

12(33)

醫放系()

7(14)

4(5)

5(7)

16(26)

行管系

3(7)

5(8)

4(6)

12(21)

科管系

1(1)

0(0)

0(0)

1(1)

總計

46(107)

26(54)

30(52)

102(183)

 
 
   
科技部專題研究計畫各系所近三年件數
 

系所

102學年度

103學年度

104學年度

合計

護理系

件數

4

2

3

9

金額

2,817,000

1,280,000

5,017,000

9,114,000

醫管系

件數

0

0

0

0

金額

0

0

0

0

醫放系()

件數

1

3

1

5

金額

480,000

1,848,000

500,000

2,828,000

行管系

件數

1

1

1

3

金額

393,000

354,000

368,000

1,115,000

科管系

件數

0

0

0

0

金額

0

0

0

0

總計

件數

6

6

5

17

金額

3,690,000

3,482,000

5,885,000

13,057,000